MÉDIA

V dnešní době slovem „média“ lidé označují především hromadné sdělovací prostředky (tzv. masmédia) jako TV či tisk. Co je médium ale v širším významu? Slovo vychází z latiny a znamená prostředník, zprostředkovatel.

Médium definujeme tedy jako jakýkoli kanál či prostředek, který umožní přenos nějakého sdělení od jednoho činitele ke druhému.

Druhy médií

Budeme-li médium chápat v širším významu, můžeme si určit i druhy médií. Není žádný všeobecně daný způsob jak dělit média a na internetu naleznete různé typy médií, ale na těchto stránkách naleznete tu nejčastěji zmiňovanou typologii médií:

Přirozený lidský jazyk (reference, doporučení)

++ důvěryhodnost

Letáky

+ nízké náklady– málo účinné (vyhazovány do koše)
+ geografické zacílení– zastaralé
+ hmotný charakter– nedůvěryhodné
+ umožňují obsáhlé sdělení 

Plakáty

+ nízké náklady– demograficky nezaměřitelné
+ geografické zacílení 
+ možnost strategického umístění 

Billboardy

+ geografické zacílení– demograficky nezaměřitelné
+ možnost strategického umístění– krátkodobý zásah
+ zásah velkého počtu lidí– vysoké náklady
+ pravidelné zapůsobení 

Tisk

+ důvěryhodnost– vysoké náklady
+ zájmové zacílení– velká konkurence
+ dlouhodobé působení– pasivní vnímání čtenáře
+ umožňují obsáhlé sdělení– nízký a pomalý zásah
+ škála formátů 
+ možnost předání média 
+ hmotný charakter 

Reklama v MHD

+ zásah široké populace– špatná komunikace s dopravním podnikem
+ regionální zaměření– demograficky nezaměřitelné

Televize

+ přesvědčivost– vysoké produkční i vysílací náklady
+ vizuální a zvukový efekt– geograficky nezaměřitelné
+ možnost předvedení produktu– přesycenost lidí
+ silná a rychlá odezva– dlouhodobá a náročná tvorba
+ demografické zacílení– obtížný zásah podnikatelů, teenagerů a lidí s vyšším vzděláním (koukají na TV méně než ostatní)
+ snadné vzbuzení emocí 
+ schopnost využití časového zacílení 

Rádio

+ regionální zacílení– bez vizuálního zobrazení
+ rychlá změna reklamního sdělení– nízká zapamatovatelnost
+ nízké produkční náklady– oposlouchatelnost
+ zásah seniorů 

Email

+ dojem osobního kontaktu– image nevyžádané pošty

Banner

+ vysoká účinnost– AdBlock
+ snadné zacílení– vysoká konkurence
+ moderní– přesycenost lidí (bannerová slepota)
+ kreativní formáty– nezasáhnutelnost seniorů
+ zásah mladé generace 
Tato typologie médií je navíc doplněna o teorii, že každé „vyšší“ médium zahrnuje to „nižší“. Sekundární média zahrnují primární. Terciální zahrnují sekundární.

Reklama a média

Reklama by bez médií nemohla fungovat. Je důležité nejenom vybrat správné médium, ale také umístění reklamy.

Žena objevuje po snězení zmrzliny párátko v podobě kartáčku.
Špatně umístěná reklama na veřejné toaletě.

O tom, jak dělíme reklamu podle médií, se dočtete na stránce: Druhy reklamy

Pod médiem si lidé představí TV, tisk, rádio nebo internet, ale jako médium se označuje i člověk, který slouží jako prostředník mezi tímto světem a světem duchů. Tedy různí lidé, kteří se označují jako věštci.